Условия за ползване сайтовете на Ти Ел Ел Медиа ООД

 

Настоящият документ урежда отношенията между Ти Ел Ел Медиа ООД и всяко лице, ползващо Интернет сайтовете собственост на Ти Ел Ел Медиа ООД, а именно:

TLLMedia.bg; Engineering-review.bg; Energy-review.bg; SEE-Industry.com; Tech-Dom.com; Ecology-and-infrastructure.bg; BTCatalogue.bg; EnergyInfo.bg; IndustryInfo.bg; Electronics-Bulgaria.com; Automation-Bulgaria.com; Robotics-Bulgaria.com; Electrical-Bulgaria.com; Lighting-Bulgaria.com; HVAC-Bulgaria.com; Water-Bulgaria.com; Machinebuilding-Bulgaria.com; PowerIndustry-Bulgaria.com, Measurement-Bulgaria.com, Ecology-Bulgaria.com, Renewables-Bulgaria.com,

 

Наричани по-долу за краткост САЙТОВЕТЕ.

 

 1. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците на сайтовете посетителите/потребителите се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите „Условия за ползване сайтовете на Ти Ел Ел Медиа ООД“ и всички промени, които бъдат направени в тях, като се задължават да ги спазват. В случай че посетителите/потребителите не са съгласни с всички общи условия в настоящия документ, те не бива да използват по никакъв начин сайтовете.
 2. Ти Ел Ел Медиа ООД си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя „Условия за ползване сайтовете на Ти Ел Ел Медиа ООД“ по всяко време, чрез обновяване на този текст. Задължението да познават и преглеждат този текст за промени е на посетителите и ползвателите на сайтовете.
 3. Сайтовете на Ти Ел Ел Медиа ООД предоставят и публикуват разнородна информация – статии, новини, видео, изображения, текстове, фирмени публикации, реклами и друго съдържание. Услугата, предоставяна от сайтовете, се предлага "във вида, в който е".
 4. Ти Ел Ел Медиа ООД няма задължения и не носи отговорност за отношенията (търговски и всякакъв друг тип) между потребител/посетител на сайта и каквито и да били трети лица при установени и/или поддържани взаимоотношения вследствие използването на сайтовете.
 5. Ти Ел Ел Медиа ООД не носи отговорност спрямо потребителите и ползвателите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие нарушения работоспособността на програмното или техническото осигуряване, спиране или ограничаване на достъпа до сайта, както заради недостоверност, неточност или непълнотa на публикувани статии, текстови съобщения, анализи, интервюта, твърдения, снимки, схеми, материали и/или всякаква друга информация, достъпна чрез сайта.
 6. Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху сайтовете, графичното оформление и дизайн, софтуерни програми, бази данни, статиите и използваните изображения, аудио и видео файлове, графики, текстове и снимки, всякаква информация или елементи, публикувани на сайтовете, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им.
 7. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, банери, фирмени и платени статии и видеоклипове. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти принадлежат на съответните им собственици.
 8. Използването на сайтовете на Ти Ел Ел Медиа ООД в нарушение на разпоредбите на настоящите „Условия за ползване сайтовете на Ти Ел Ел Медиа ООД“ освен нарушаване на договореностите между посетителите на сайта/потребителите и Ти Ел Ел Медиа ООД , може да се окаже и нарушение на правата върху обекти, предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Ти Ел Ел Медиа ООД и/или на трети лица. Всеки нарушител трябва да поеме цялата отговорност, която законът отрежда: административна, наказателна или гражданска, както и да заплати за своя сметка съответните обезщетения на лицата, чиито права са нарушени.
 9. С приемането на настоящите „Условия за ползване сайтовете на Ти Ел Ел Медиа ООД“ посетителите на сайта/потребителите поемат цялата отговорност за действията си и освобождават Ти Ел Ел Медиа ООД от всякакви съдебни или извънсъдебни претенции за компенсации, обезщетения и т.н. от страна на автори и носители на права върху елементи от съдържанието, като всякакво удовлетворяване на претенции ще се извършва от нарушилия правата посетител на сайтовете/потребител изцяло и за негова сметка.
 10. Ти Ел Ел Медиа ООД има правото да визуализира и публикува на сайтовете си рекламни банери, линкове и препратки, рекламни статии, съобщения и текстове, видео и аудио реклами, както и всякакви други рекламни форми, които подтикват посетителите/потребителите на сайтовете да купуват стоки и услуги на трети лица. Ти Ел Ел Медиа ООД не носи отговорност за съдържанието, верността, точността, пълнотата и законосъобразността на публикуваното на сайтовете рекламно съдържание.
 11. Ти Ел Ел Медиа ООД не носи отговорност относно наличността, процеса на продажба и следпродажбеното обслужване, качеството, функционалността, както и всякакви характеристики на стоките и услугите, рекламирани в сайтовете, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, свързани с продажбата, липсата на продажби, използването и неизползването на продуктите и услугите, свързани с рекламираните продукти и услуги.
 12. На посетителите/потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, да търсят слаби места и уязвимости на сайтовете, да присвояват и използват всякакви данни, които не са предназначени за тях, както и да извършват всякаква дейност, която би навредила на нормалното функциониране и предназначението на сайтовете.
 13. Посетителите/потребителите и рекламодателите на сайтовете носят пълна отговорност за публикуваната/предоставената от тях информация за публикуване в сайтовете. Те се съгласяват съдържанието на рекламните им форми да няма порнографски характер, да не подтиква към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всичко останало, забранено от българското законодателство. Извършителите на всяко нарушение на сигурността на сайтовете или създаването на условия да се наруши сигурността на системата могат да бъдат подведени под гражданска или криминална отговорност.

 

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.