Industry Info  
Festo
Festo

Челопеч Майнинг планира увеличаване на производството след 2012 г.

15.02.2011   |   Статии
 

Челопеч Майнинг е една от иновативните, добре управлявани и финансово стабилни компании в България. Приоритет в дейността са грижата за хората и околната среда. Осигуряването на безопасност при работа и въвеждането на съвременни технологии във всички сфери на производството поставят дружеството сред най-отговорните минни компании в световен мащаб. Основната дейност на Челопеч Майнинг включва подземен добив и преработка на медно-златна руда от находище Челопеч. Добитата руда се преработва до медно-златен концентрат, чиято последваща преработка се извършва в металургичното предприятие Цумеб в Намибия. Находището е разкрито в дълбочина с четири вертикални шахти, една наклонена изработка и по нива - с хоризонтални и наклонени изработки, достигащи до рудните зони.
“Рудник Челопеч се управлява добре и ако трябва да определя мястото му сред рудниците от световна класа, бих го класирал измежду водещите такива. Налице са добър персонал, добро рудно тяло, добри процеси, добри добивни методи, тече и процес на модернизация. Хората работят по безопасен и отговорен начин, който отчита както личната им сигурност и здраве, така и опазването на природата. Целта ни сега е да приключим строителните дейности и до средата на 2012 г. От основно значение е да се модернизира и подобри оперативната ефективност и методите за извличане в обогатителната фабрика. Планирана е и допълнителна автоматизация на преработвателните мощности. Относно рудника, основното подобрение ще се реализира със смяната на сегашната технология за товарене и транспортиране на рудата.”, разказва генералният мениджър на Челопеч Майнинг Ричард Хаус.
Напълно автоматизиран е процесът на запълване на откритите камери в рудника. На територията на северната площадка на дружеството е изградена командна зала, където оператор наблюдава работата на машините и осигурява необходимата комуникация и координация с подземния персонал.
За нуждите на оперативния контрол обогатителната фабрика разполага със

система за мониторинг на съдържанията и плътностите на пулповете
на основните технологични потоци. Системата работи в реално време и дава информация за съдържанията на мед, желязо, сяра и арсен, както и плътност и процент твърдо на пулпа.
Автоматизиран е осъществяваният мониторинг на работните параметри на най-важните лагери на вентилаторите в рудника. Инсталираната SKF-ProCon система за постоянен контрол на параметри, характеризиращи състоянието на лагерите на помпените агрегати (вибрации, температури, енвелопинг) е свързана към локалната мрежа на предприятието и параметрите се наблюдават на компютрите на отговорните лица. Осигурена е също база данни за измерваните параметри; автоматично се контролира потреблението на дизел и се следят разходите, в процес на разработване и прилагане е автоматизирана система за дългосрочно планиране на работата.
“В рудника се въвежда интегрирана система за управление. Ще бъде изградена система за постоянен мониторинг от повърхността, в която ще постъпват данни в реално време от всички работещи системи в предприятието. Възможността цялата обобщена информация да се събира на едно място ще осигури постоянен мониторинг и образно ще премахне „покрива” на рудника. Непрекъснатият мониторинг над ресурсите - хора и техника, ще осигурява повишена безопасност, пълноценна база за анализ, отчитане на резултатите, контрол и по-висока ефективност.”, информира ръководителят на компанията.
Развитието на минните работи в дълбочина, прилаганите системи на разработване при експлоатацията на находището и изискванията за опазването на земните недра и земната повърхност от вредното въздействие на минните работи изискват съвременни методи за управление и прогнозиране на геомеханичните събития. Основните подобрения и промени в организацията и изпълнението на подземните дейности с цел опазване на земните недра и оптимално извличане на подземните богатства, са свързани с въвеждането на система с камерно изземване и последващо запълнение.
“Плановете за развитие на Челопеч Майнинг предвиждат повишаване добива на руда до 2 млн. т. годишно след 2012 г.”, споделя Ричард Хаус. „За изпълнението на тази стратегия в периода 2005-2007 г. бе прокарана наклонена изработка Надежда с обща дължина 2170 m и сечение 29 m2. Тя осигурява мобилна връзка между промишлената площадка на повърхността и подземната инфраструктура на рудника и осигурява по-ефективен извоз на рудата до повърхността, улеснява достъпа на оборудване и персонал до работните места, подобрява вентилацията в рудника”, допълва той.
“През 2005 г. исторически използваната система на добив с подетажно обрушаване беше сменена с

камерна система на добив с последващо запълнение
Така се гарантира стабилност на скалния масив, повишава се ефективността на добив и се намалява количеството на отпадъците депонирани на повърхността.
През 2008 г. в рудника е въведена система за дистанционно взривяване. Във връзка с това по-голямата част от вентилаторите за местно проветряване бяха оборудвани с релета за отложен старт. Разработен е проект за изграждане на SCADA система, която да свързва всички вентилатори посредством оптичен кабел.
През 2009 г. започна осъществяването на проект за

нова транспортна система за извоз на руда
която ще осигури висока надеждност и ефективност на рудничния транспорт за срока на експлоатация на находището. Добитата руда ще бъде раздробявана до нужните размери още в рудника с изграждането на подземен трошачен комплекс. Натрошената руда ще се извозва до обогатителната фабрика на повърхността с гумено-транспортна лента, монтирана в наклонена изработка с дължина 4 км. Предвижда се до края на 2011 г. втората наклонена изработка Вяра, свързваща повърхността с подземния рудник, да влезе в действие. Това уникално за страната съоръжение ще осигури по-голяма ефективност на работа и ще доведе до намаляване на употребата на дизел, ограничаване на емисиите от шум и прах. Приключен е значителен по обем и обхват проект за укрепване на стената на съществуващото хвостохранилище за съхраняване на отпадъка от преработката на руда.
От м. септември 2010 г. е в действие

инсталация за пастово запълнение
Това е най-добрата съвременна технология за запълнение. Материалът за запълнение, хвостов отпадък и цимент, под формата на паста, се подава към камерите в подземния рудник. Наред с постигането на стабилност на скалния масив, чрез запълнението значително се намалява количеството на флотационния отпадък, депониран на повърхността.
В обогатителната фабрика се осъществява модернизация на мощностите с цел по-висока ефективност и повишаване на обема преработена руда. В ход е инсталирането на полуавтогенна мелница, която ще замени стадиите на средно и ситно трошене и топково смилане. Предстои пълно автоматизиране на процесите на смилане и флотация.
От 2006 г. с цел намаляване употребата на мазут за топлосилов цех е

реализирана соларна инсталация
Тя замества работата на цеха в месеците между април и октомври. Това намалява влиянието върху качеството на атмосферния въздух в района и ограничава значително количеството на емитираните газове в атмосферата. Като допълнителна мярка топлосилов цех работи само с мазут с ниско съдържание на сяра – под 1% с цел намаляване на емисиите от SO2.
На територията на цялото предприятие, вкл. резиденция и общежитие, лампите с нажежаема жичка са подменени с енергоспестяващи.
Система за онлайн мониторинг следи електрическото оборудване на 6 kV. Това позволява точен контрол и база данни върху консумираните мощности, ток, енергия, фактор на мощността и др.
Челопеч Майнинг се грижи за опазване и възстановяване на околната среда както на територията на производствената площадка, така и извън нея.
В периода 2004-2009 г. е реализиран мащабен проект за рекултивация на площи, нарушени от минала дейност. Извършена е техническа и биологична рекултивация на над 100 дка терени, включително и в държавен горски фонд. Залесени са около 900 000 коренни дървесни и храстови видове.
През 2010 г. в непосредствена близост до хвостохранилище Челопеч стартира

проект за изграждане на буферна зона с консервационна значимост
Обособяването на пояс от естествена за района растителност, между хвостохранилището и съседните селища ще създаде полезащитен пояс, предпазващ аграрните екосистеми от промишлено замърсяване, а земеделските площи от ерозия. Започна и реализацията на проект за рекултивация на стари насипища за стерилна скална маса в с. Челопеч, натрупани от началото на експлоатация на рудника. С проекта ще се постигне значително подобряване на ландшафта, ще се стабилизира речното корито на р. Воздол.”, oчертава дейностите по опазване на околната среда в последните години нейният генерален мениджър.
От 2009 г. с доброволните грижи на служители и жители на община Челопеч расте букова гора в зоната на водохващане за общината. Дружеството осъществява и мащабна мониторингова програма, която включва наблюдение на атмосферния въздух, източниците на прахо-газови емисии от производствена дейност, шум и взриво-сеизмично въздействие, води, отпадъци и почви, биологичен мониторинг.

     

Ключови думи: Челопеч Майнинг   рудодобив   инсталация  

Fanuc
FANUC

Подобни статии

Schneider Electric
Филкаб
Л-Клас
Тех Индустри България

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИНДИСТРИЯ
на специализирания портал IndustryINFO.BG
БЕЗПЛАТНО, професионално, всeки ден на вашия мейл!


LD

Последно от Статии

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯНОВО!БизнесТехнологииОбществени поръчки/ТърговеСъбитиятаИндустриално видеоПредстоящоОбяви за работаПроекти
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...