Industry Info  
Festo
Festo

1 млн. евро влага Каолин в проект за енергоспестяване през 2011 година

23.02.2011   |   Статии
 

Компанията Каолин е създадена през 1924 г. Дружеството се занимава с производство на широка гама продукти, които представляват различни разновидности на кварцов пясък, каолин, шамот, варовик и други. Компанията добива и преработва индустриални минерали. Каолин експлоатира 40 находища и 18 производствени фабрики в страната и чужбина. Дейността на компанията се осъществява в България, Сърбия, Украйна и Албания. Дружеството има сертификати ISO 9001/2000, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007 и е публична компания от 9 май 2007 г.
“Една от основните стратегически цели на Каолин е оптимизирането на вътрешните бизнес процеси, чрез внедряване на автоматизирани системи за управление на технологичните процеси. Изграждането им играе ключова роля за снижаване на енергийните разходи; повишаване на качеството на продуктите; подобряване на производствените процеси, чрез пълен технологичен контрол, увеличаване на надеждността и избягване на аварийни ситуации в технологичните линии. Оптимизацията е от съществено значение и за контрола на качеството на готовата продукция, за подобряване на здравната и екологична среда”, заявява главният изпълнителен директор на компанията Александър Прокопиев.
“През 2008 г. Каолин изгради първи етап от нова модерна автоматизирана система за управление на процесите в цех Шамотна Пещ във фабриката си във Ветово, базирана на платформа PCS 7 на SIEMENS. Предстои изграждането на втори етап от нея и в други производствени цехове на компанията. Системата за автоматизация ще бъде изградена по

проект за технологична модернизация
Тя е базирана на три йерархични нива: централна процесорна станция с контролер; инженерна станция, сървъри (redundant servers); операторски станции, оптични мрежови компоненти, лентови везни, КИП апаратура, разпределителна система ниско напрежение, сензори за ниво, налягане, поток, влага, температура, масов разход и др.
Икономията на енергия е съществен елемент в процеса на снижение себестойността на произвежданите продукти и е част от „зелената” стратегия на компанията. В тази връзка Каолин изгради уеб базирана Система за енергиен мениджмънт, в която са обхванати всички потребители на ел. енергия, природен газ, пропан бутан, вода, лентови везни за суровина, готов продукт и др.
През 2010 г. Каолин стартира работа по мащабен проект за технологична модернизация на стойност малко над 6 млн. лева. Проектът се реализира по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, като 50% от стойността му е за сметка на Каолин”, допълва той.
Според изпълнителния директор, реализирането на проекта ще доведе до подобряване на качеството на произвежданите продукти, както и до увеличаване на производствените капацитети на кварцови пясъци и обогатени каолини. Ще се внедри още иновационна технология за максимално извличане на полезните компоненти от суровините, която ще бъде съобразена с последните световни постижения, а освен това ще окаже позитивен ефект върху околната среда. Част от модернизацията се изразява в изграждане на нова напълно автоматизирана технологична линия за преработка на кварц-каолинова суровина. Новата схема съчетава и комбинира досега неизползвани машини за обогатяване на кварц-каолинови пясъци като Derrick Stacksizer Screening Machines и високо ефективни ламелни класификатори с класически спирални класификатори и различни типове хидроциклони.
“Технологичната линия включва нов първи стадий на хидроциклониране, като досега използваните хидроциклони Ф100 се заменят с

хидроциклони Ф250 от конструкционни полимери
с над 7 пъти удължен експлоатационен живот. За прецизиране сепарацията по едрина и увеличаване еднородността на различните марки произвеждани кварцови пясъци е заложено използване на нов тип автоматизирани хидрокласификатори, които позволяват еднородността да достигне над 80%, а за някои от марките продукти и над 90%.
Модернизацията ще доведе до увеличаване на производствения капацитет на фабрика Ветово до над 4000 т/24 часа преработена кварц-каолинова суровина, ще даде възможност да се увеличи количеството на произвеждания “флоат” пясък до над 1200 т/24 часа. Иновативният метод ще позволи още максималното извличане на полезните компоненти от суровините и ще допринесе за високото качество на крайните продукти.
За гарантиране влагосъдържанието на „флоат” пясъка (макс. 5%), в технологичната схема е включен последно поколение вакуум филтър с капацитет 60 т/час- Dorr Oliver Eimco, високоефективна и надеждна техника.”, дава подробности около внедрените технологични новости г-н Прокопиев и продължава: “През последните месеци Каолин работи по пилотен проект за внедряване в производствените си мощности на четвърти стадий на хидроциклониране, използващ хидроциклони Mosley с малък диаметър (Ф 10 mm). Произвежданите продукти ще са аналогични на получаваните със скъпоструващи и високо енергоемки центрофуги. По този начин компанията едновременно реализира подобряване качеството на финодисперсния каолин (фракция -2 µm над 90%) и висока енергийна ефективност на технологичния процес. Дружеството вече пусна в експлоатация и

модерна технологична линия за смилане на калциниран каолин
Съоръжението включва челюстна трошачка; топкова мелница; въздушен класификатор; обезпрашителна инсталация и автоматизирана пълначака за книжни торби Воленда. За придвижване на материала се използва въздушен транспорт. Линията е с капацитет (в зависимост от едрината на смилания продукт) до над 3 т/час.
За подобряване процеса на сепарация на кварц-каолиновите пясъци, Каолин внедри във фабриката си в Каолиново последно поколение пресевна уредба – Derrick Stacksizer Screening Machines. Компанията въвежда в експлоатация и нов първи стадий на хидроциклониране с хидроциклони Ф250, изградени от полиуретанов еластомер - с над 7 пъти удължен експлоатационен живот.
С фокус върху увеличаването на производителността и редуцирането на рециркулиращия товар в топковата мелница на обогатителната фабрика в Устрем, дружеството изгради нова инсталация за трошене и пресяване. Инсталацията включва конусна трошачка и пресевна уредба на Derrick Screening Machines.”
“Част от технологичните новости във фирмата се реализират в сътрудничество с катедра “Обогатяване и рециклиране на суровини” при Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”. Водещото в партньорството с университета е трансформирането на натрупани научни знания в научни продукти за решаване на конкретни производствени проблеми и реализиране на ноу-хау в иновационни технологии, които да бъдат внедрени в производството”, споделя мениджърът на Каолин.
Всички фабрики на дружеството подлежат на периодичен енергиен одит. Каолин работи по конкретна програма за реализиране на мерки по енергийна ефективност, сред които контрол и регулиране на фактора на мощността (косинус фи); анализ на необходимите мощности за отделните производствени агрегати и подмяна с такива с по-малка мощност; управление на производствените процеси по определен алгоритъм от системи за автоматично управление.
За подобряване на енергийната ефективност Каолин изгражда

система за автоматично управление Сименс
на горивните процеси в шамотната си пещ във фабрика Ветово; създава централизирана система за следене и регулиране на потреблението на ел. енергия и природен газ; въвежда система за управление на водните ресурси.
Отоплителната система в Каолин се оптимизира чрез изграждане на локални отоплителни системи; система за отопление с инфрачервени нагреватели в производствените помещения; контрол и регулиране на количеството и качеството на суровина, суспензия и готова продукция; внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на отпадъчна топлина от технологичните процеси.
По думите на Александър Прокопиев, най-мащабното енергоефективно решение в Каолин е взето още преди 10 години, когато компанията започва да газифицира всички свои производствени мощности. Към 2010 г. Каолин е газифицирал всички свои производства и административни сгради в Сеново, Ветово, Каолиново, Игнатиево, Девня и Устрем, като газификацията на дружеството води до редуциране на емисиите CO2 с близо 13 000 т. на година.
През 2011 г. Каолин ще реализира

проект за енергоспестяване на стойност 1 млн. евро
Разработката ще се реализира съвместно с датската енергийна компания Енергимидт, с която дружеството подписа договор за изграждане на ново енергоспестяващо съоръжение за утилизация на топлинната енергия при производството на шамот. Оборудването, което ще бъде доставено от Дания, се финансира от скандинавската банка Нордеа с гаранция на Датския експортен кредитен фонд. След осъществяването на проекта потреблението на природен газ в Каолин ще намалее с около 1.5 млн. куб. м годишно, а вредните емисии въглероден двуокис ще спаднат с между 2000 и 3300 тона.
“Отговорността към околната среда е ключов момент в стратегията на Каолин за корпоративна социална отговорност”, категоричен е главният изпълнителен директор. “В края на 2009 г. компанията получи международно признатия сертификат ISO 14001:2004, с което доказа въвеждането на поредица от грижи за екологично отговорното производство на продукти, предлагани от компанията на световния пазар за стъкло, керамика, хартия и др. Основни екологични задачи пред Каолин са ефективно използване на добиваните природни богатства, минимизиране на загубите и замърсяването на околната среда, намаляване количеството на технологичния отпадък, разработването на технологии с „нулев" отпадък, въвеждане на нови технологични решения, щадящи околната среда, генериране на минимални емисии въглероден двуокис в атмосферата и намаляване на енергийното потребление.”
“До момента Каолин е

намалила разхода на природен газ до 29%
а водопотреблението на свежа вода за единица продукт с 10%. Ежегодно дружеството минимизира количествата технологичен отпадък, чрез внедряване на нови проекти за тяхната преработка. Всяка година компанията предава за рециклиране близо 1000 т. отпадъци – от тонер касети до продуктови опаковки. В резултат на рекултивации, на мястото на изчерпаните залежи от индустриални минерали дружеството изгражда нови зелени площи.В резултат на разделното събиране на метал, Каолин спестява годишно 900 тона желязна руда и 300 т. въглища. Годишно предаваните за повторна преработка пластмасови отпадъци от Каолин спестяват електричеството на 30 български домакинства за две години; 66 т. нефт и 45 т. СО2”, разкрива г-н Прокопиев.

     

Ключови думи: Каолин   находища   производства  

Fanuc
FANUC

Подобни статии

Schneider Electric
ЦИЕС
Л-Клас
Тех Индустри България

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИНДИСТРИЯ
на специализирания портал IndustryINFO.BG
БЕЗПЛАТНО, професионално, всeки ден на вашия мейл!


LD

Последно от Статии

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯНОВО!БизнесТехнологииОбществени поръчки/ТърговеСъбитиятаИндустриално видеоПредстоящоОбяви за работаПроекти
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...